Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů

V souvislosti s využitím služeb poskytovaných společností BIOCLUB, s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 215866, identifikační číslo 253 64 545, sídlem Křižíkova 488/115, Karlín, 186 00 Praha 8, dochází ke zpracování vašich osobních údajů. V rámci tohoto zpracování je společnost BIOCLUB, s.r.o. v postavení správce.

Jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány?

V rámci výše uvedeného zpracování jsou zpracovávány osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb nabízených společností BIOCLUB, s.r.o., tedy k uzavírání příslušné smlouvy. Zejména se tak jedná o vaše identifikační a kontaktní údaje, jimiž jsou vaše jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa.

Dále pak mohou být zpracovávány i další osobní údaje, k jejichž zpracování poskytnete společnosti BIOCLUB, s.r.o. souhlas. Tyto osobní údaje jsou poté blíže vymezeny v tomto souhlasu.

Za jakým účelem jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zejména zpracovávány za účelem poskytování služeb, které společnost BIOCLUB, s.r.o. nabízí, případně za účely evidenčními a statistickými.

Na základě jakého důvodu jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě několika právních důvodů, které se liší s ohledem na jednotlivé účely zpracování. V prvé řadě k tomuto zpracování dochází na základě jeho nutnosti vzhledem k poskytování služeb společností BIOCLUB, s.r.o., tedy zejména k uzavírání smluv se společností BIOCLUB, s.r.o. a jejím následném plnění.

Osobní údaje mohou být také zpracovávány v souvislosti s plněním povinností dle jednotlivých právních předpisů, např. právní předpisy upravující daňové povinnosti.

Dalším důvodem, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů, jsou oprávněné zájmy společnosti BIOCLUB, s.r.o. Na základě tohoto důvodu se společnost BIOCLUB, s.r.o. na vás může například obracet s reklamními a jinými sděleními, které jsou v přímé souvislosti s již dříve uzavřenou smlouvou apod.

Posledním důvodem zpracování může být Vámi poskytnutý souhlas, a to v případě, že jej společnosti BIOCLUB, s.r.o. udělíte. Na základě tohoto souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány například za účely marketingovými a reklamními, a to i tehdy, pokud tyto nesouvisí s původně uzavíranou smlouvou.

Jakým způsobem ke zpracování osobních údajů dochází?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci informačního systému společnosti BIOCLUB, s.r.o.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, případně po dobu stanovenou ve vámi poskytnutém souhlasu.

Komu jsou osobní údaje předávány?

Vaše osobní údaje společnost BIOCLUB, s.r.o. nikomu nepředává.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti BIOCLUB, s.r.o. určitá práva. Mezi tato práva patří například:

Právo na přístup

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost BIOCLUB s.r.o. zpracovává a jaké máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se v případě nejasností na společnost BIOCLUB, s.r.o. s žádostí o další informace obrátit.

Právo na opravu

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás společnost BIOCLUB, s.r.o. zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,

odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,

využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti BIOCLUB, s.r.o. a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo

domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné společností BIOCLUB s.r.o. přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti BIOCLUB s.r.o. nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí společnost BIOCLUB, s.r.o. omezit, pokud:

popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,

vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje společnosti BIOCLUB, s.r.o. stejně poskytli),

vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li vaše námitka oprávněná, je společnost BIOCLUB, s.r.o. povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od společnosti BIOCLUB, s.r.o. všechny vaše osobní údaje, které jste jí poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v  elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti BIOCLUB, s.r.o. Osobní údaje poté společnost BIOCLUB, s.r.o. přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala. Společnost  BIOCLUB, s.r.o. na základě námitky vždy přestane vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

Veškerá vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu standa@veltlin.cz

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je BIOCLUB s.r.o. oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.